Co robimy

Cel naszych działań

Cele statutowe działalności Stowarzyszenia

 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

84.12.Z Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi
94.99.Z Współdziałanie z ośrodkami pomocy rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskiwania funduszy
18.12.Z Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej
93.29.Z Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej
82.30.Z Organizowanie spotkań, targów, wystaw, seminariów, konferencji
72.20.Z Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej
47.91.Z Prowadzenie i wspieranie działalności internetowej i medialnej
85.52.Z Organizacje imprez środowiskowych z udziałem osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie projektów, programów, ekspertyz, badań, prognoz i innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi
85.60.Z Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych
85.51.Z Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych
84.21.Z Współpraca z organizacjami, instytucjami o osobami w kraju i za granicą
88.10.Z Aktywizacja społeczeństwa, wspieranie oraz promowanie i organizowanie wolontariatu
73.11.Z Rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy stowarzyszenia
86.90.A Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej

 
b) działalność odpłatna pożytku publicznego

18.12.Z Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej
93.29.Z Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej
82.30.Z Organizowanie spotkań, targów, wystaw, seminariów, konferencji
72.20.Z Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej
47.91.Z Prowadzenie i wspieranie działalności internetowej i medialnej
85.52.Z Organizacje imprez środowiskowych z udziałem osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie projektów, programów, ekspertyz, badań, prognoz i innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi
85.60.Z Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych
85.51.Z Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych
84.21.Z Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju, i za granicą
88.10.Z Aktywizacja społeczeństwa, wspieranie oraz promowanie i organizowanie wolontariatu
73.11.Z Rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy stowarzyszenia
86.90.Z Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej