III Konkurs Plastyczny „Świat Niebieskich”

Posted by on mar 27, 2022

REGULAMIN  III KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIAT NIEBIESKICH”

1.Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie

W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez

 Burmistrza Miasta Augustowa „ Wspólnie możemy więcej …”

2.Czas trwania konkursu:

17.03.2022r. – 30.04.2022r.

3.Ogłoszenie wyników:

Maj/Czerwiec 2022r.

4.Cele konkursu:

– utrwalenie wiedzy na temat autyzmu

– kształtowanie postaw akceptacji  osób z autyzmem

– własna interpretacja świata widzianego okiem osoby z autyzmem, świata  przyjaznego osobom z autyzmem

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w działaniach twórczych

5.Warunki uczestnictwa:

– konkurs ma charakter indywidualny lub grupowy, skierowany jest do uczniów i zespołów klasowych

6.Techniki wykonywanych prac:

– prace płaskie w formacie A3 w technice malarskiej lub rysunkowej, wyklejane, techniki łączone – kolaż

– zabrania się używania materiałów sypkich lub elementów przestrzennych

7.Ocena:

– ocenie będą podlegać prace wykonane w formacie A3 dostarczone do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3B

– praca powinna zawierać opis:

* nazwa szkoły/placówki

* imię i i nazwisko autorów prac

* imię i nazwisko  opiekuna ucznia

8.Termin dostarczania prac:

1.04.2022r. do 30.04.2022r.

9.Oceny i nagrody:

– oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora

– ocenie podlegać będzie pomysłowość, wyobraźnia, walory artystyczne oraz technika wykonanej pracy

– w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III

– wszyscy uczestnicy/grupy zostaną również symbolicznie nagrodzeni za udział w konkursie

10.Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

11.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu III  Konkursu Plastycznego  „Świat Niebieskich”