Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym „Świat Niebieskich”

Posted by on lipiec 31, 2020

Zobacz obraz źródłowy

REGULAMIN  KONKURSU „ŚWIAT NIEBIESKICH”

1.Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie

W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez

 Burmistrza Miasta Augustowa „Aktywność szansą na poprawę zdrowia”

2.Czas trwania konkursu:

15.06.2020r. – 15.09.2020r.

3.Ogłoszenie wyników:

Wrzesień/Październik 2020r.

4.Cele konkursu:

– utrwalenie wiedzy na temat autyzmu

– kształtowanie postaw akceptacji  osób z autyzmem

– własna interpretacja świata widzianego okiem osoby z autyzmem, świata  przyjaznego osobom z autyzmem

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w działaniach twórczych

5.Warunki uczestnictwa:

– konkurs ma charakter grupowy, skierowany jest do zespołów klasowych szkół i  augustowskich placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

6.Techniki wykonywanych prac:

– prace płaskie w formacie A3 w technice malarskiej lub rysunkowej, wyklejane, techniki łączone – kolaż

7.Ocena:

– ocenie będą podlegać prace wykonane w formacie A3 dostarczone do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3B

– praca powinna zawierać opis:

* nazwa szkoły/placówki

* imiona i nazwiska autorów pracy

* wiek lub przedział wiekowy

* numer telefonu osoby dorosłej – opiekuna

8.Termin dostarczania prac:

15.06. 2020r. do 15.09.2020r.

9.Oceny i nagrody:

– oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora

– ocenie podlegać będzie pomysłowość, wyobraźnia, walory artystyczne oraz technika wykonanej pracy

– w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz wyróżnienia

– wszyscy uczestnicy/grupy zostaną również symbolicznie nagrodzeni za udział w konkursie

10.Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

11.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Świat Niebieskich”

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU „ŚWIAT NIEBIESKICH”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwą „ Świat Niebieskich” zgodnie z art.. 6 ust. 1 lit. A.

a. przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zmieszczenia na stronach WWW. Stowarzyszenia i ZSS w Augustowie oraz mediach regionalnych.

b. rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego

3.odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania  tych danych na podstawie przepisów prawa

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie „Wśród Nas” strony internetowej www.wsrodnas.pl

6.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pni/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8.podanie przez Panią/Pana danych osobowych podopiecznych jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „ Świat Niebieskich”.

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

                                                    Zapoznałam/zapoznałem się  z celami  przetwarzania, podstawie prawnej,

                                           czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam zgodę

                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. gay dating phobe chat - gay dating phobe chat Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym „Świat Niebieskich” | Stowarzyszenie 'Wśród Nas'
  2. gay chat rpulete - gay chat rpulete Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym „Świat Niebieskich” | Stowarzyszenie 'Wśród Nas'