II Konkurs Plastyczny Świat Niebieskich

Posted by on kwiecień 3, 2021

REGULAMIN  II KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIAT NIEBIESKICH”

1.Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie

W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez

 Burmistrza Miasta Augustowa „Razem ku sprawności …”

2.Czas trwania konkursu:

15.03.2021r. – 30.04.2021r.

3.Ogłoszenie wyników:

Maj 2021r.

4.Cele konkursu:

– utrwalenie wiedzy na temat autyzmu

– kształtowanie postaw akceptacji  osób z autyzmem

– własna interpretacja świata widzianego okiem osoby z autyzmem, świata  przyjaznego osobom z autyzmem

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w działaniach twórczych

5.Warunki uczestnictwa:

– konkurs ma charakter indywidualny lub grupowy skierowany jest do uczniów i zespołów klasowych szkół i  augustowskich placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

6.Techniki wykonywanych prac:

– prace płaskie w formacie A4 w technice malarskiej lub rysunkowej, wyklejane, techniki łączone – kolaż

7.Ocena:

– ocenie będą podlegać prace wykonane w formacie A4 dostarczone do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3B

– praca powinna zawierać opis:

* nazwa szkoły/placówki

* imiona i nazwiska autorów pracy

* wiek lub przedział wiekowy

* numer telefonu osoby dorosłej – opiekuna

8.Termin dostarczania prac:

15.03. 2021r. do 30.04.2021r.

9.Oceny i nagrody:

– oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora

– ocenie podlegać będzie pomysłowość, wyobraźnia, walory artystyczne oraz technika wykonanej pracy

– w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz wyróżnienia

– wszyscy uczestnicy/grupy zostaną również symbolicznie nagrodzeni za udział w konkursie

10.Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

11.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu II  Konkursu Plastycznego  „Świat Niebieskich”

W załączeniu regulamin konkursu wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.